پروفسور آدرین فرنهام دکترای مدیریت از دانشگاه آکسفورد انگلستان

۳۰ سال استاد روانشناسی دانشگاه های “UCL” لندن و ”Henly Management College”

دریافت کننده نشان لیاقت از ملکه انگلستان (MBE)

نویسنده ۸۰ جلد کتاب در حوزه های روانشناسی کسب و کار و مدیریت از جمله کتابهای مطرح “شوک فرهنگی” و “شخصیت در محیط کار”

یکی از ۴ روانشناس برتر جهان از دیدگاه “انجمن روانشناسی انگلستان” (BSS)

بنیان گذار “انجمن تحقیقات رفتار کاربردی” (ABRA) و یکی از ۲۰ نظریه پرداز اثرگذار در حوزه منابع انسانی از دیدگاه مجله “HR”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>