گرام کدرینگتون مدیر عامل سازمان تحقیقاتی “Tomorrow Today” با شعبی در ۵ کشور جهان در حوزه شناسایی نیروهای اخلالگر در سازمان ها و اقتصاد جهانی.

نویسنده ۴ کتاب پرفروش از جمله “راهبردهای آینده”

. استاد و مدرس ۴ دانشگاه مطرح جهان از جمله “London Business School” و “Duke Business School”.

عضو “انجمن جهانی آینده پژوهی” و دارنده عنوان “برترین سخنران سال” از سوی آکادمی مدیران عامل.

بنیانگذار مفهوم “شکاف نسلی” در سازمانها و نویسنده کتاب پر فروش “شکاف نسلی” منتشر شده توسط انتشارات مطرح “Penguin” برترین سخنران سال آکادمی مدیران عامل در سال ۲۰۰۹ مشاور توسعه منابع انسانی و پرورش استعدادهای شرکتهای HP ،Uniliver ،Audi ،BMW ،J&J ، Microsoft و بسیاری دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>