مدیر کل آموزش و توسعه منابع انسانی در کمپانی معظم مخابراتی “Telefonica”
مدیر اسبق دوره ها و برنامه های آموزشی مدیریتی در دانشگاه “London Business School”
ریاست دانشگاه “Telefonica”  با ۵۵۰۰ دانشجو و ۳۶ دوره و برنامه آموزشی
دکتری نوآوری و رهبری از دانشگاه مطرح جهان ” Imperial college London”  و فارغ التحصیلی (MBA) از دانشگاه IESE  اسپانیا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>