مدیر ارشد مالی در کمپانی معظم سونی (اروپا)
استاد مالی در دانشگاه وبستر
کارشناس ارشد اقتصاد و دکترای حسابداری از دانشگاه آمستردام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>