مدیر برنامه های کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه “University College London (UCL)”
دکترای روانشناسی اقتصادی و اجتماعی با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و رضایت مشتری
نویسنده ۱۰ عنوان کتاب آکادمیک از جمله کتاب: “روی تاریک وجدان”
مشاور رفتار مصرف کننده و امور مشتریان در کمپانی های, Uniliver, The Deutsche Bank, VOLVO, Burberry Bank of Qatar و….
نویسنده مقالات متعدد روانشناسی مصرف کننده و رضایت مشتری در مجلات و روزنامه های Management Today, Forbes, Daily Mail و Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>