دکتر ایگور یاکیموویچ
قائم مقام کنونی یکی از بزرگترین شرکتهای جهان “”Siemens
دکتری مدیریت (PHD) از دانشگاه مطرح منچستر انگلستان (MBS)
نویسنده چندین جلد کتاب مدیریتی و ادغام و تملک شرکتها (MSA) و ریاست انجمن ادغام و تملک سازمانها در کشور آلمان و استاد دانشگاه منچستر در مقطع دکتری
مدیرکل اروپای سازمان مشاوره ای مطرح جهان “KPMG” به مدت ۴ سال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>