آرام يزدی زاد مترجم همزمان همایشها، سمینارها، و کارگاه های بین المللی در حوزه کسب و کار، مدیریت، و رهبری، با سابقه بیش از ۱۰۰۰ ساعت ترجمه همزمان و همکاری با برترین اساتید دانشگاهی، سخنرانان، و مربیان بین المللی، و ترجمه همزمان برای برجسته ترین مدیران سازمانی کشور، یکی از مسلط ترین صداهای عرصه ترجمه همزمان کشور در حوزه تخصص خود است. برخی از سخنرانان بین المللی که تجربه استفاده از ترجمه همزمان در بیش از ۳۰ کشور جهان را داشته اند، او را یکی از بهترین مترجمین همزمان جهان قلمداد کرده اند.

ترجمه همزمان یکی از سنگین ترین زمینه های رشته ی مترجمی زبان های خارجی است که به تمرین و تکرار بسیار بالایی نیاز دارد. این رشته جزء صنعت های بسیار سنگینی است که هر شخصی نمیتواند از عهده ی آن بر آید.
در ترجمه ی همزمان گفتار ارائه شده توسط متکلم عینیت ملموس نمییابد و در زمان محو میشود . آنچه باقی می ماند نقش مفاهیم در ذهن مترجم است . حرکات فیزیکی گوینده ، پیام را روشنی بیشتری می بخشد و به آن غنای بهتری میدهد .